Citat och fraser

Posted on Jan 14, 2013 in Debatt

När individer I sina företag eftersträvar vinstmaximering leds de som “av en osynlig hand” till att främja också samhällets intresse, faktum är att Smith I handel och kommers såg själva grunden till samhällets trygghet. Bankerna kan skapa pengar genom att låna ut pengar som kommer från lån som tagits i andra banker. ”Det moderna banksystemet skapar pengar ur intet. Processen är kanske den mest förbluffande uppvisning i fingerfärdighet som nånsin har uppfunnits” enligt Lord Stomp. ”Processen vilken banker skapar pengar är så enkel att hjärnan slår det ifrån sig”, säjer J.K. Galbraith. ”Den senaste tidens avregleringar har tillsammans med innovativ teknik stimulerat utvecklingen av finansiella produkter, såsom värdepapper med säkerhet i bakomliggande tillgångar, obligationer med bolånefordringar som säkerhet och kreditförsäkringar, som underlättar riskspridning” och Alan Greenspan fortsätter: ”Dessa alltmer komplexa finansiella instrument har bidragit till utvecklingen av ett mycket mer flexibelt, effektivt och motståndskraftigt finanssystem än som fanns bara för ett kvartssekel sedan”. Today almost everything is up for sale. Market values play a greater and greater role in social life. Market values crowd out nonmarket values. Det fiktiva kapitalet utvecklar ett egenliv. Pengar förvandlas i sig till en vara. We drifted from having a market economy to being a market society. Den offentliga skuldsättningen kommer att blåsa upp det fiktiva kapitalet på nytt utan att stimulera produktionen. Bankerna gör vinster utan att ta några som helst risker.Risken tas av staten. I Sverige växte penningmängden från 1982 till 2009 med 1 782 miljarder kronor under det att sedlar och mynt endast utgjorde en bråkdel, 64 miljarder. De sociala kostnaderna för den svenska 90-talskrisen blev stora och mycket skevt fördelade. ”Vård, skola och omsorg” drabbades mycket hårt. Antalet sysselsatta i offentlig tjänst minskade med flera hundratusen, och enorma besparingar gjordes på samtliga områden, inte minst i de generella välfärdssystemen. Liberaliseringen av finansmarknaderna möjliggör utövandet av finansiellt förtryck mot den offentliga sektorn och den reala ekonomin, samtidigt som den skyddar den andra sidan mot disciplinerande åtgärder, vilka i stället bara får status av uppförandekoder eller riktlinjer. Politiken har gynnat finansmarknaderna, slutat ”förtrycka” dem och genomfört en liberalisering i sådan omfattning att finansmarknaderna nu utövar ett förtryck mot den reala ekonomin. Spekulationsbubblans gigantiska utvidgning är ett…”